R. Cipriani, Din Sosyolojisi. Tarih ve Teoriler, Rağbet, Istanbul, 2014

İÇİNDEKİLER
Tablolar Listesi
Türkçe Baskıyı Yayma Hazırlayanın Önsözü
İngilizce Baskıya Önsöz
I. BÖLÜM: KÖKENLER
ı . Tarihi-Felsefi Arkaplan

 1. Auguste Comte’un (1798-1857) Evrensel Dini
 2. Tocqueville (1805-1859): Din ve Demokrasi
 3. Bergson (1859-1941): Din ve “Hayat Enerjisi/ Elan VıtaI”
 4. Antropolojinin Katkısı
  II. BÖLÜM: KLASİKLER
  I. Durkheim’in (1858-19I7) Dini Formları
 5. Weber’in (1864-1920) Evrensel Dinleri
 6. Simmel’de (1858-1918) Dindarlık ve Din
 7. Freud (1856-1939): Dinin Psişik Boyutu
 8. William James’in (1842-1910) Psikososyal Bakış Açısı
  III. BÖLÜM: ÇAGDAŞLAR
 9. Evrensel Olarak Din
 10. Makro Sosyolojik Yaklaşım
 11. Tarihi-Kültürel Dinamikler
 12. Frankfurt Okulu ve Din
 13. Yeni Avrupai Bakış Açıları
 14. Sosyal Atropolojik Bakış Açıları
  IV. BÖLÜM: SON GELİŞMELER
 15. Sekülerleşme
 16. Dini Çoğulculuk
 17. Robert Bellah’da (1927-) Sivil Din
 18. Kuzey Amerikalı Eğilimler
 19. Avrupalı Eğilimler
 20. Niklas Luhmann’ın (1927-1998) Çalışmalarında Fonksiyon Olarak Din
 21. Yeni Dini Hareketler
  SONSÖZ
  ÖZET
  TABLOLAR
  BİBLİYOGRAFYA
  YAZAR iNDEKSi
  GENEL iNDEKS
  TABLOLAR LiSTESi
  Özet Tablo.1: Vıco’dan Mauss’a
  Özet Tablo.2: Durkheım’dan James’a
  Özet Tablo.3: Levy-Bruhl’dan Sorokin’e
  Özet Tablo.4: Troeltsch’dan de Martino’ya
  Özet Tablo.5: Frankfurt Okulu’ndan Douglas’a
  Özet Tablo.6: Acquaviva’dan Wuthnow’a
  Özet Tablo.7: Poulat’dan Beckford’a
  Özet Tablolara Anahtar
  Genel Özet Tablo